Gå til hoved-indhold

Antal prøver og udtræk af prøvefag

En studentereksamen kan omfatte eksamener i alle fag. Derudover er der afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) i alle fag.

Antallet af eksamener er 10 inkl. en mundtlig prøve i studieretningsprojektet. For elever med flere A-niveaufag stiger antallet af eksamener. 

Det er Undervisningsministeriet, der fastlægger hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve i, men det er skolen der gør eleverne bekendt med, i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj. Eksamensplanen kan ses i Lectio og justeres løbende i hele eksamensperioden. I eksamensperioden er det derfor meget vigtigt at følge med i Lectio.

Følgende eksamener er obligatoriske: skriftlig eksamen i dansk og mundtlig eksamen i studieretningsprojektet (SRP). 

De øvrige eksamener udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år. 

I løbet af det 3-årige forløb skal eleverne til mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver. De interne prøver omfatter træning i forskellige prøveformer og de omfatter prøver i studieretningsfag, i dansk og i matematik.

Alle skal have mindst 3 skriftlige og mindst 3 mundtlige. For A-niveau-fag, hvor der er mulighed for både skriftlig og mundtlig eksamen (dvs. undtagen historie), udtrækkes altid mindst én prøveform.

Er du elev på gymnasiet, er du automatisk tilmeldt prøver.

Regler og bekendtgørelser

Alle ordinære eksamener afholdes i maj og juni i slutningen af 1.g, 2.g og 3.g. I 1.g er der desuden eksamen i fagene Almen sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), når grundforløbet afsluttes i oktober. Der afholdes desuden træningsprøver henover skoleåret, hvor eleverne trænes i håndtere eksamenssituationen. I 3.g skal eleverne udarbejde deres studieretningsprojekt (SRP). 

Reglerne for eksamen i gymnasiet er fastsat af Undervisningsministeriet i følgende bekendtgørelser. 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser bek. 1276 af 27/11/2017

Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser

Eksamens gennemførelse

Er man syg til en eksamen, skal man straks kontakte skolens administration. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. I visse tilfælde kan sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister. 

Afvikling af eksamen: En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Eksamen afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

At komme for sent eller udeblive: En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en eksamen, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i eksamen. Prøvetiden forlænges normalt ikke. 

Risskov Gymnasium anvender programmet ExamCookie til alle skriftlige eksamener, terminsprøver og årsprøver.

ExamCookie er et enkelt program, som eleverne downloader umiddelbart før prøven. Programmet monitorerer al computeraktivitet under prøver for at sikre, at prøven foregår efter gældende regler. Programmet sikrer, at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en prøve eller eksamen.

ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, samt skærmbilleder ved skærmændringer.

Skolens eksamensansvarlige har overblik over den aktivitet, der foregår på elevernes computere under prøver og eksamener. Når prøven eller eksamen er slut, så viser ExamCookie hvilke elever, der har anvendt ikke-tilladte hjælpemidler som fx Chatbots, kommunikation med omverdenen, oversættelsesprogrammer, fildeling eller andet.

Programmet er også en sikkerhed for vores elever, fordi ExamCookie kan dokumentere og bekræfte, at eleverne ikke har snydt til prøver og eksamensaktiviteter.

Når prøven eller eksamen er slut, så afinstallerer programmet sig selv.

Læs mere om ExamCookie her

Download ExamCookie her

Se video om installation og brug her